Foredrag: Myra kulturbygg onsdag 2.mars kl 13.00   

  

TEMA: Kvinnene sin plass i landbruket       

   v/Jorulf Haugen, pensjonert fylkesutdanningssjef i Nordland   

Pensjonert fylkesutdanningssjef i Nordland fylkeskommune, Jorulf Haugen, gav i 2015 ut boka Landbruksskolen Fra prestegård til kultursenter. Landbruksskolen i Bodin utafor Bodø etablert i 1893 var frå først av eit tilbod berre for gutar, men i perioden 1901 - 1934 var det ved skolen også eit særskilt jentetilbod. Haugen valde å sjå nærare på dette tilbodet da han i 2016 melde seg på eit masterstudium i historie ved Nord universitet.  Masteroppgåva omarbeidde han i 2019 til boka Den praktiske Kvindeskolen Opplæring av bygdekvinner ved landbruksskolen i Bodin i 33 år.

I foredraget vil Haugen med utgangspunkt i dette stoffet fortelje om korleis det vart argumentert for behovet for eit opplæringstilbod for kvinnene tilknytta landbruket.  Kva var det viktig at jentene vart opplært i, og kva var ikkje viktig.  Det vart tidleg mange og harde diskusjonar om det var rett å ha eit jentetilbod ved landbruksskolen.  Kva for haldningar til kvinner i landbruket og samfunnet generelt kom til syne i desse diskusjonane?

Alle er velkomne     

Dørene er opne frå kl. 12:00 for sosialt samvær og enkel servering.   Medlemmar gratis adgang – andre interesserte kr 100  

..............................................................................

 

Datakurs
Grunna smittevernreglar har det ikkje vore tilbydd datakurs i Covid-perioden.
Styret i Vestnes seniorakademi vil gjere ny vurdering i veke 10 om vi evt skal starte opp datakurs til våren.

 

.............................................................................

NB: Endring i tema og foredragsholder 02.02.2022

Foredraget om stamceller ved Elisabeth Gråbøl-Undersrud er utsett pga foredragsholder har meldt forfall. 

Vi er so heldige at vi har fått inn ny foredragsholder og nytt tema.


Nytt tema: Båtbyggerens siste mesterverk vender hjem.
Foredrag om Lars Jensen Haammeraas og galeasen Søblomsten ved Robert Vik, Båtbyggermuseet Vestnes

 Alle er velkomne – Korona-tilrettelagt lokale - munnbind - ingen med symptom!

Dørene er opne frå kl. 12:00 for sosialt samvær og enkel servering.  

Medlemmar gratis adgang – andre interesserte kr 100.

Vestnes seniorakademi er nøye med å følgje gjeldande korona-restriksjonar. Alle er velkomne, men kom på møtet berre dersom du er fri for symptom som kan skuldast Covid-19! Sjå annonsane!

 

Velkomen til Myra kulturbygg onsdag 2.februar kl 13: 

Stamceller – redninga for sviktende hjerter og aldrende hjerner?      

v/Elisabeth Gråbøl-Undersrud,  forskningsleiar ved Psykologisk institutt,UiO      

 Alle er velkomne – Korona-tilrettelagt lokale - munnbind - ingen med symptom!

Dørene er opne frå kl. 12:00 for sosialt samvær og enkel servering.  

Medlemmar gratis adgang – andre interesserte kr 100.

 

Stamcellebehandling tema i Vestnes seniorakademi

Vestnes seniorakademi opnar vårsesongen den 2. februar med eit emne frå aktuell bioteknologisk behandling av sjukdommar. Forskningsleiar ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, tidlegare fungerande direktør ved Bioteknologirådet, Elisabeth Gråbøl-Undersrud vil fortelje om  Stamceller – redning for sviktende hjerter og aldrende hjerner?  

Eit menneskefoster består i starten berre av nokre få celler, stamcellene. Desse ‘urcellene’  deler seg og fornyar seg så tusenvis av gonger utan å verte gamle. Samstundes vil nokre av dei nye cellene frå stamcelledelinga gje opphav til andre meir spesialiserte celletyper i kroppen, slik som nerveceller, muskelceller og blodceller. I dei ulike organa som på den måten vert danna, er det også stamceller som lever vidare, og kan bidra til reparasjon og fornying. Stamcellene har slik moglegheita i seg til å erstatte døde eller utslitne celler i dei ulike livsviktige organa våre, og kan kanskje tilmed gje grunnlag for å dyrke fram nye organ.

Stamceller kan bli hausta frå beinmargen eller dyrka i laboratoriet, og bli ført inn i kroppen att. Stamceller er alt tekne i bruk mellom anna i behandlinga av blodkreft, og forskarane arbeider med bruken av stamceller ved ei rad andre sjukdommar, som til dømes multippel sklerose (MS).

Stamcelleteknologien held på og revolusjonerer delar av medisinsk behandling, og gir nytt håp til mange. Feil i arvematerialet i stamcellene hos ein pasient, kan rettast med genredigering (CRISPR) på laboratoriebenken, før dei «retta» stamcellene blir gitt attende til pasienten. Det vi før trudde berre var science fiction, tek til å bli verkelegheit. Moglegheitene som stamcellebehandling gir er slik veldig store, men stamcellebehandling fører også med seg store utfordringar både reint medisinsk, for samfunnet, og etisk.

På møtet i Seniorakademiet onsdag 2. februar vil Elisabeth Gråbøl-Undersrud, som mange også vil ha høyrt snakke om stamceller og bioteknologi på NRK, gje oss ei innføring i arbeidet med stamceller og ei oversikt over feltet. Og du kan spørje om det er noko du lurer på. Her får du vite kor langt ein er komen i dag, og kva vi kan vente i morgon!

Vestnes seniorakademi er nøye med å følgje gjeldande korona-restriksjonar. Alle er velkomne, men kom på møtet berre dersom du er fri for symptom som kan skuldast Covid-19! Sjå annonsane!

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ønsker alle eit riktig godt nytt år og at vi får eit år der aktivitetane i Seniorakademiet kan gå etter plana. Det vert lagt ut informasjon om program framover etter neste styremøte den 17.01.22.

 

----------------------------------------------------

Myra kulturbygg onsdag 3. november kl 13.00

 

Sigmund Løvåsen: "Kjell Aukrust - kunstnar og klovn" ? 

Forfattar Sigmund Løvåsen har skrive fleire romanar, skodespel og ei diktsamling, og har fått Tarjei Vesaas’ debutantpris og P2-lyttaranes romanpris. I 2020 kom den store boka om Kjell Aukrust som er full av Aukrust-sitat og teikningar. I foredraget får du høyre om ordkunstnaren og teiknekunstnaren Kjell Aukrust, både den viltre moromannen og den vare poeten, heile spennet frå Emanuel Desperados til den ettertenksame Ludvig. 

 

Dørene opnar frå kl. 12.00 for sosialt samvær og kaffe med litt attåt.

 

Vel møtt – hugs smittevernreglar – ingen med symptom!

Medlemmar gratis adgang – andre interesserte kr 100.

---------------------------------------------------------------------------

 

Myra kulturbygg onsdag 6. oktober kl 13.00

Dørene opnar frå kl. 12.00 for sosialt samvær og kaffe med litt attåt.

Vel møtt – hugs smittevernreglar – ingen med symptom!

Medlemmar gratis adgang – andre interesserte kr 100.

 

Kristin Lavransdatter i 100 år.

Foredrag i høve 100-årsjubileet for Sigrid Undsets bøker om Kristin Lavransdatter

 

Foredragshaldaren Kristin Brandtsegg Johansen er utdanna idéhistorikar og har skrive to bøker om Sigrid Undset, og mange artiklar og essays både i akademiske og populærvitenskapelege sammenhengar.

   

             -------------------------------------------------------------------

Nytt oktober-foredrag i Vestnes seniorakademi:        Kristin Lavransdatter i 100 år

På grunn av sjukdom har vi måtta byte fordrag til Seniorakademiet sitt møte 6. oktober. Eit foredrag i høve 100-årsjubileet for Sigrid Undsets bøker om Kristin Lavransdatter som var planlagt til våren, kjem difor no.

Sigrid Undset er den internasjonalt mest kjente kvinnelege forfattaren Norge har hatt. Ho var produktiv og skreiv romanarnovelleressayhelgenforteljingar, sjølvbiografiske tekster og nokre få dikt og skodespel. I 1928 fekk ho Nobelprisen i litteratur for dei mektige skildringane av mellomalderen i Norge. Det mest kjente og lesne verket hennar er trilogien om Kristin Lavransdatter som kom i åra 1920–1922. Bøkene Kransen, Husfrue og Korset skildrar livet i Norge på 1300-tallet gjennom livet til Kristin Lavransdatter, frå ungdom til alderdom. Kransen er blitt sagt å vere Norges finaste kjærleiksroman.

Lesinga av bøkene om Kristin Lavransdatter fekk eit nytt oppsving på 1960- og 1970-talet då bøkene kom på Den norske Boklubben og verkeleg vart folkelesnad. Tormod Skagestad si dramatisering av bøkene og oppføringa av skodespela på Det Norske Teatret vart òg ein stor suksess, som var med på å gjere Kristin Lavransdatter til allemannseige.  Når vi no er midt i det tre-årige hundreårsjubileet for utgjevinga, ønskjer Vestnes seniorakademi å ta fram att bøkene, fortelje litt om forfattaren og tida då bøkene vart til, og spørje Kvifor skal vi lese Sigrid Undset i dag?

Føredragshaldaren Kristin Brandtsegg Johansen er utdanna idéhistorikar og har skrive to bøker om Sigrid Undset, og mange artiklar og essays både i akademiske og populærvitenskapelege sammenhengar. Ho er redaktør for bladet Gymnadenia - som vert gjeve ut av Sigrid Undset-selskapet. No arbeider ho på eit nytt stort verk om Sigrid Undset, spesielt for å forstå korleis ho arbeidde med romanane sine, og gjorde så grundig grunnlagsarbeid - spesielt til dei historiske romanane.

Medan du ventar, kan ta fram bøkene frå bokhylla eller spør på biblioteket!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Endring i tema den 6.10.21 kl 13.00

Foredrag med Tove Eikrem og Jorunn Fjellheim går ut pga sykdom. 

Foredrag 06.10 på Myra kulturbygg kl. 13.00 er: 

Forfatter, idéhistoriker og Undset-ekspert Kristin Brandtsegg Johansen: KRISTIN LAVRANDSDATTER i 100 år. Hvorfor skal vi lese Sigrid Undset i dag?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Endring vedtekter

Vestnes seniorakademi- vedtekter revidert på årsmøte 1. september 2021

 Vedtatt på årsmøtet 01.09.2021 – gjelder fra driftsåret 2022-23

 • 1 Formål 

Vestnes Seniorakademi er en livssynsnøytral og politisk nøytral organisasjon, som skal drives på frivillig og ikke-kommersiell basis.  

Akademiet skal stimulere eldre og andre interesserte i Vestnes og omegn til å opprettholde sitt samfunnsengasjement, utvide sin kunnskapshorisont og styrke sin digitale kompetanse. Aktivitetene i akademiet skal være forelesninger, kurs, debattmøter mv.   

 • 2 Medlemskap 

Medlemskap er åpent for alle som betaler medlemskontingent. Årlig kontingent fastsettes av årsmøtet.   

 • 3 Styret 

Styret skal bestå av styrelederkasserer og fem styremedlemmer. Styret har ikke varamedlemmer. Styret konstituerer seg sjøl, og funksjoner som skal ivaretas (utenom leder- og kassererfunksjonen), er blant annet: 

 • Programansvar
 • Praktisk møte- og kursadministrasjon
 • Referatskriving fra styremøter, informasjon til medlemmer, informasjon til allmennheten gjennom pressemeldinger, møteannonsering og informasjon/referat til lokalavisene mv.
 • Medlemskapsansvar (medlemsregister, medlemskontingent etc.)
 • Drift av Internettside hos U3A
 • Drift av Facebookgruppe
 • Lede «rigge- og ryddegruppa»
 • Lede datagruppa

Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Et styrevedtak må ha tilslutning av et flertall av de frammøtte styremedlemmene.  

Styreleder kaller inn til styremøte så ofte han/hun finner det nødvendig, eller når det kreves av et flertall av styremedlemmene. Styret fastsetter honorar til foredragsholdere og billettpris for enkeltforelesninger, og tar avgjørelser i andre økonomiske spørsmål knyttet til den daglige driften av akademiet.  

 • 3a Faste grupper 
 • «Rigge- og ryddegruppe»

Rigge- og ryddegruppa skal bestå av et styremedlem (leder av gruppa) og to medlemmer. Gruppa skal ha ansvar for å sette ut og rydde på plass bord og stoler mm. til medlemsmøtene.  

 • Datagruppe

Datagruppa skal bestå av et styremedlem (leder av datagruppa) og to medlemmer. Gruppa skal planlegge, budsjettere og gjennomføre tiltak som datakurs og -samlinger etc., for Seniorakademiets målgruppe, jf. § 1.     

 • 4 Årsmøte 

Årsmøte holdes innen utgangen av oktober, og innkalles av styret. Innkallingen, sammen med sakliste, årsmelding og revidert regnskap for foregående driftsår (driftsåret er perioden 1. juli til 30. juni), samt forslag til budsjett for inneværende driftsår, skal legges ut på foreningens hjemmeside minst fire uker før årsmøtet, eventuelt sendes ut pr. e-post. Årsmøtepapirene skal også legges ut på Seniorakademiets gruppeside på Facebook.  

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av protokollfører
 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
 4. Årsmelding
 5. Revidert regnskap for foregående driftsår
 6. Eventuelle vedtektssaker
 7. Fastsetting av medlemskontingent for neste driftsår 
 8. Forslag til budsjett for inneværende driftsår
 9. Valg
 1. a) Styret

Styreleder velges for ett år ved eget valg, og kan ha vervet i inntil tre sammenhengende år. 

Når styreleder fratrer, kan hun/han - uansett funksjonstid - stille til valg som styremedlem.  

Kasserer velges (annethvert år) for to år ved eget valg.  

Tre styremedlemmer velges for to år, og kan ta direkte gjenvalg. De årene kasserer er på valg, skal valgkomiteen foreslå kasserer og to andre styremedlemmer. Dersom en av de sittende styremedlemmene blir valgt til leder, velges to styremedlemmer for to år og ett styremedlem for ett år.  

Dersom styreleder fratrer i valgperioden, bestemmer styret hvem av styremedlemmene som skal konstitueres som leder fram til neste årsmøte. Styret bestemmer også hvem av styremedlemmene som skal fungere som leder dersom styreleder har lengre fraværsperioder på grunn av sykdom eller annet.  

Dersom et styremedlem fratrer i valgperioden, suppleres styret ved neste årsmøte. b) «Rigge- og ryddegruppa» 

Det velges to medlemmer til «rigge- og ryddegruppa», begge for ett år. Se § 3a nr. 1. c)

Datagruppa 

Det velges ett medlem til datagruppa for to år (ett medlem er ikke på valg)Se § 3a nr. 2. d)

Valgkomité 

 Det velges leder og to medlemmer til valgkomité, alle for ett år. e) Revisor 

Det velges revisor for ett år. 

10 Eventuelle innkomne forslag. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest to uker før møtet. 

 

 • 5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når minst 1/4 av medlemmene krever det. Innkalling med sakliste skal annonseres i lokalavisene og kunngjøres på akademiets hjemmeside minst to uker før møtedagen. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er angitt i innkallingen. 

 • 6 Vedtektsendring

Endringer av vedtektene skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.  

 • 7 Oppløsning 

Forslag om oppløsning av Vestnes Seniorakademi må fremmes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte av styret eller minst en fjerdedel av medlemmene. Forslaget må være skriftlig og være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. 

Oppløsning krever 2/3 flertall av de frammøtte medlemmene. 

Ved oppløsning av akademiet skal eventuell nettoformue tilfalle allmennyttige kulturelle formål i kommunen, etter vedtak av oppløsningsmøtet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll

Årsmøte i Vestnes Seniorakademi 1. september 2021

Sted: Myra kulturbygg

Tidspunkt: Kl. 14.30 (etter foredraget)

Til stede fra styret: Birgit Torkildsen Grotle (styreleder), 

Roar Mehl, Elsa Rypdal, Kari Opstad, Magne Heggen, Stig Holmstrøm, Karin Pedersen

Forfall:

Martinus Løvik

Til stede:

Saksliste

19 medlemmer (inkl. styret)

Sak 1

Valg av møteleder

Vedtak: Birgit Torkildsen Grotle ble valgt

Sak 2

Valg av protokollfører

Vedtak: Karin Pedersen ble valgt

Sak 3

Valg av to personer til å undertegne protokollen

Vedtak: Ansgar Misund og Finn Arne Roaldsnes ble valgt

Sak 4

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

Sak 5

Styrets årsmelding driftsåret 2020/2021

Den framlagte årsmeldinga ble godkjent

Sak 6

Regnskap med revisjonsberetning for driftsåret 2020/2021

Regnskapet med reveisjonsberetning for driftsåret 2020/2021 ble godkjent

Sak 7

Budsjett for driftsåret 2022/2023

Budsjettforslaget for driftsåret 2022/2023 ble godkjent

 

Sak 8

Valg

Asbjørn Gisnås ledet valget. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Disse ble

valgt:

 

 

 

Styreleder:

Birgit Torkildsen Grotle

gjenvalg, 1 år

 

Styremedlemmer:

Elsa Rypdal

gjenvalg, 2 år

 

Kasserer:

Magne Heggen

ny/gjenvalg, 2 år

 

 

Martinus Løvik

gjenvalg, 2 år

 

 

Kari Opstad

Ikke på valg

 

 

Stig Holmstrøm

Ikke på valg

 

 

Oddvar Skjegstad

ny, 1 år

 

Revisor:

Odd Jarle Talberg

gjenvalg, 1 år

 

Rigge-/ryddegruppe:

Eldar Frøysa

gjenvalg, 1 år

 

 

Siv R. Lindheim Eikrem

ny, 1 år

 

Datautvalg:

Håvard Fiskaa

Ikke på valg

 

 

Ansgar Misund

gjenvalg, 2 år

 

Valgkomite

Roe Skavnes

gjenvalg, 1 år

 

 

Petter Inge Bergheim

gjenvalg, 1 år

 

 

Karin Pedersen

ny, 1 år

Sak 9

Vedtektsendring

 

 

Styrets forslag til endringer i punkt 4 første avsnitt, andre setning gjelder innkallingen som skal legges ut på foreningens hjemmeside minst fire uker før årsmøtet

og videre

punkt 7 og 8 endrer rekkefølge slik at fastsetting av medlemskontingent skal behandles før forslag til budsjett for inneværende driftsår

Pkt. 10, andre setning endres til følgende: Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest to uker før møtet.

Vestnes, 02.09.2021

Protokollførar

                                 

                                                                                                    Finn Arne Roaldsnes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Myra kulturbygg onsdag 1.september kl 13.00

Karsten Alnæs:«Eventyret om klippfisken»

Forfattar og historikar Karsten Alnæs har skrive fembindsverket «Historien om Norge», og vert rekna som ein av dei viktigaste nolevande formidlarane av norsk historie. På møtet i Vestnes seniorakademi vil han fokusere på klippfiskhistoria på Nordvestlandet, med det internasjonale som bakgrunn. 

Dørene opnar frå kl. 12.00 for sosialt samvær og kaffe med litt attåt.

Vel møtt – hugs smittevernreglar – ingen med symptom!

Medlemmar gratis adgang – andre interesserte kr 100.

 

 

Innkalling til årsmøte 2021:

Vedlagt dagsorden, årsmelding, budsjettutkast og rekneskap

Det kalles med dette inn til årsmøte i Vestnes Seniorakademi onsdag 1. september kl.13.00 (etter foredraget) på Myra kulturbygg.

 

DAGSORDEN ÅRSMØTE I VESTNES SENIORAKADEMI 01.09.2021:

Sak 1 : Valg av møteleder

Sak 2: Valg av protokollfører

Sak 3: To personer til å skrive under protokollen

Sak 4 : Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 5 : Styrets årsmelding for driftsåret høst 2020/vår 2021

Sak 6 : Regnskap

Sak 7: Budsjett for kommende år

Sak 8. VALG

Sak 9: Vedtaksendring

Sak 10: Innkomne saker

«Styret har forslag til noen mindre endringer i vedtektene: Det gjelder Paragraf 4 Årsmøtet, der vi foreslår følgende:

«Årsmøtet holdes ……….., skal legges ut på foreningens hjemmeside minst fire uker før årsmøtet, eventuelt ……»

Videre foreslås at pkt. 7 og 8 i dagsorden bytter plass, slik at kontingent vedtas før budsjett.

Til slutt foreslås følgende endring i pkt. 10 i dagsorden:» ….. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest to uker før møtet.»

 

Årsmelding driftsåret 01.07.2020 til 30.06.2021

Medlemstallet registret pr. 30. juni 2021 var ca. 100 medlemmer

Organisasjon:

Styreleder                        : Birgit Torkildson Grotle

                                            Karin Pedersen (nestleder)

Styremedlemmer:           Roar Mehl ( kasserer). Martinus Løvik (programansvarlig),

                                            Elsa Rypdal (programutvalget), Stig Holmstrøm (programutvalget),

                                            Kari Opstad( teknisk ansvarlig, Facebookside, Hjemmeside),   

                                            Magne Heggen ( økonomistøtte, datakontakt)

Valgkomite:                     Asbjørn Gisnås(leder), Roe Skavnes og Petter Inge Bergheim

Revisor:                             Odd Jarle Talberg

Datagruppe:                     Ikke i funksjon på grunn av Korona pandemi

Ryddegruppe:                  Eldar Frøysa, Roar Mehl (fra styret) samt frivillige medlemmer

 

VIRKSOMHETEN I DRIFTSÅRET HØST 2020- VÅR 2021           

Koronapandemien har påvirket driften og møtene både høsten 2020 og våren 2021.

Foredragene både på høsten og våren var avklart, men kunne ikke gjennomføres på grunn av strenge nasjonale regler.

Dataopplæring for eldre kunne heller ikke gjennomføres. Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden.

Aktiviten i driftsåret:

Seniorakademiet har gjennomført to foredrag høsten 2020. Ingen foredrag kunne gjennomføres våren 2021. Programkomiteen har brukt mye tid på samtaler og avklaringer i forhold til avtale foredragsholdere.

 1. september Covid 19 -smitte, sjukdom og immunforsvar .

                                              v/ Martinus Løvik professor emeritus

 1. oktober Den andre sida, gjenferd, blodstemming, tussar og trolldom 

                                             i bygdene våre v/ Odd Søraas nå pensjonist, tidlegare NRK                  

                                              journalist Møre og Romsdal.                                                                  

          Det var godt oppmøte på begge foredragene.  

Informasjon:

Åpne møter har vært annonsert i lokalaviser, i kommunen sin kulturkalender samt i kulturkalenderen til Vestnesavisa og Bygdebladet. Pressemeldinger har vært sendt ut til avisene i distriktene i forkant av møtene. Plakater har vært hengt opp i butikker, bibliotek og andre offentlige møteplasser. Andre viktige informasjonskanaler om foredragsmøter og øvrig virksomhet har vært vår hjemmeside www.vestnes.u3a.no og medlemssida til Vestnes Seniorakademi på Facebook.

På grunn av pandemien har Vestnes Seniorakademi ikke deltatt på eksterne arrangement i 2020. Frivilligdagen ble avlyst.

 Økonomi:

Vestnes Seniorakademi har god økonomi. Forelesingshonoraret ble økt fra kr. 3000 til kr. 4000. Honoraret er fortsatt i nedre grense når vi sammenligner oss med tilsvarende tiltak ellers i landet.

Den økonomiske situasjonen til Vestnes Seniorakademi framgår av regnskapet. Målet er å ha en kombinasjon av foredragsholdere lokalt og fra hele landet. Det påvirker reiseutgifter på en positiv måte.

Vestnes Seniorakademi søkte tilskuddsmidler fra Sparebanken Møre, og som i tidligere år fikk vi tildelt midler, kr. 10 000. Dette har vært en god støtte for økonomien og økte muligheter for å få dyktige foredragsholdere fra hele landet. Fra Vestnes kommune fikk vi også i år tilskudd kr. 2000. Tine Meieri i Tresfjord har vært sponsor helt fra starten av i 2015. Vi har fått en hel ridderost til hvert møte, noe foredragsholdere setter stor pris på.

 

Vestnes, 16.08.2021

 

------------------------------------------------                                 -------------------------------------------

 

-----------------------------------------------                                     --------------------------------------------                      

                                           

------------------------------------------------                                   ----------------------------------------------­­­­­­­­­­

 

 


 

Utkast til budsjett møtesesongen 2022-2023

INNTEKTER

Medlemskontingent/lnngangspenger                  47.000,00

Div. tilskott                                                                                        12.000,00

Sum inntekter                                                                                   59.000,00

UTGIFTER

Honorar Foredragsholdere                                                          24.000,00

Reiseutgifter foredr. Hold. 15.000,00 Annonsering                  6.000,00

Leige Myra                                                                                           5.000,00

Servering møter                                                                                 5.000,00

Andre driftsutg.                                                                                  6.000,00

Sum utgifter                                                                                      59.000,00

 


 

       
     
   
 


Regneskap 2020 - 2021 (01.07.20 - 30.06.21)

Inntekter:

Medlemskontingenter/inngangspenger

26.707,50

Div. tilskott/gaver

12.762,02

Renteinntekter 2020

12,00

Sum

Utgfter:

39.481,52

Honorar foredragsholder

8.000,00

Reise foredragsholder

564,20

Annonsering

4.555,00

Husleie Myra

1.200,00

Kontorutg.

188,00

Bankgebyr

79,50

Servering

5.496,45

Kontingent Pro lsp AS

153,00

Tilbakebetalt kontingent

300,00

Sum

20.536,15

 

Saldo bankkonto pr.30.06.20

52.787,30

Inntekter

39.481,52

Utgifter

20.536,15

Saldo bankkonto pr. 30.06.21

71.732,67

Kontantkasse (vekslepenger)

2.000,00

Totalbeholdning pr. 30.03.21

73.732,67

 

  

 

 

 

 

 

Neste møte 1.september kl 13.00

Til haustens opningsmøte 1.september har Seniorakademiet fått forfattaren og historikaren Karsten Alnæs til å komme og fortelje «Eventyret om klippfisken». Alnæs har skrive fembindsverket «Historien om Norge», og vert rekna som ein av dei viktigaste nolevande formidlarane av norsk historie. Han ga i fjor ut boka «Eventyret om klippfisken – En norges- og verdenshistorie» på over 500 sider og med eit rikt biletmateriale. På møtet i Vestnes seniorakademi vil han fokusere på klippfiskhistoria på Nordvestlandet, med det internasjonale som bakgrunn.

  

Innkalling til årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte i Vestnes Seniorakademi onsdag 1. september kl.13.00 (etter foredraget) på Myra kulturbygg. Dagsorden i henhold til vedtektene.» 

Videre: 

«Styret har forslag til noen mindre endringer i vedtektene: Det gjelder Paragraf 4 Årsmøtet, der vi foreslår følgende:

«Årsmøtet holdes ……….., skal legges ut på foreningens hjemmeside minst fire uker før årsmøtet, eventuelt ……»

Videre foreslås at pkt. 7 og 8 i dagsorden bytter plass, slik at kontingent vedtas før budsjett.

Til slutt foreslås følgende endring i pkt. 10 i dagsorden:» ….. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest to uker før møtet.»

 Vi viser til ovenstående og ber om at de som har saker/forslag til årsmøtet, sender disse til styret v/leder Birgit T. Grotle innen 17. august.»

 

 

Program haust 2021, frå artikkel i Vestnesavisa:

Klippfisk, pasient- og brukarrolla og Kjell Aukrust i Vestnes seniorakademi til hausten

Norsk klippfisk på tilbud i supermarked på Madeira. 

Av: TORSTEIN SØNSTABØ

Publisert: 16 mars, 2021 15:22
Oppdatert: 16 mars, 2021 10:24

Vestnes seniorakademi har opplegget klart for hausten, og vonar på normal møteaktivitet, med dei corona-tiltak som då må vere aktuelle.

Til haustens opningsmøte i september har Seniorakademiet fått forfattaren og historikaren Karsten Alnæs til å komme og fortelje «Eventyret om klippfisken». Alnæs har skrive fembindsverket «Historien om Norge», og vert rekna som ein av dei viktigaste nolevande formidlarane av norsk historie. Han ga i fjor ut boka «Eventyret om klippfisken – En norges- og verdenshistorie» på over 500 sider og med eit rikt biletmateriale. På møtet i Vestnes seniorakademi vil han fokusere på klippfiskhistoria på Nordvestlandet, med det internasjonale som bakgrunn.

I oktober vil Tove Eikrem og Jorunn Brekke Fjeldheim snakke om temaet «Pasient, bruker og pårørende – roller og rettigheter». Tove Eikrem er tidlegare jurist i offentleg forvaltning og i funksjonshemma sine interesseorganisasjonar, og Jorunn Brekke Fjeldheim har mellom anna vore fastlege i Vestnes og overlege ved Ålesund sjukehus.

På haustens siste møte i november kan ein høyre om Kjell Aukrust som forfattar og teiknekunstnar. Då kjem Sigmund Løvåsen, som er forfattar og dramatikar og tidlegare leiar av Den norske forfatterforening. Han ga hausten 2020 ut ei bok om Kjell Aukrust, som fekk mykje ros og merksemd i media. Temaet for det corona-forseinka jubileumsforedraget er «Kjell Aukrusts hundreårsjubileum – moromann og tegnekunstner».

– Programmet for våren 2022 er under førebuing. Det er alt klart at Elisabeth Graabøl-Undersrud, som mange vil kjenne frå radio og TV, kjem til vårens opningsmøte i februar 2022 med foredraget «Stamceller – redninga for sviktende hjerter og aldrende hjerner?». Dette skulle vi hatt før, men det måtte avlysast på grunn av pandemien, og fleire har spurt etter det. – Foredraga i mars og april neste vår vil venteleg vere klare før sommaren, skriv Martinus Løvik i pressemeldinga.

 

 

Avlyst:

Møta som var planlagt for våren -21 er avlyst grunna Covid 19 og smittevernomsyn. Håper at planlagte møter for hausten kan gjennomførast som planlagt: 01.09.21, 06.10.21 og 03.11.21.

 

Kontingent:

Kontingent som er innbetalt for perioden haust 20 - vår 21 er forlenga til å gjelde for haust 21 - vår 22.

 

 

AVLYST:

Vi må desverre avlyse foredraget 4.november pga at foredragshaldar har meldt avbud og innskjerpa nasjonale Covid 19 reglar.

 

 

Medlemsmøte 7. oktober

 

 

 

       ÅRSMØTE 2. september 2020. Les referatet HER

 

 

   Les referatet frå foredraget HER!

 

 ************

HAUSTPROGRAMMET 2020 Les pressemeldinga om programmet HER  (Nytt program vil bli publisert om kort tid).

*********

Referat frå tidlegare foredrag finn du på referatsida

------------ 

Foredraga varer 1-1 1/2 time, og er gratis for medlemmer. Andre interesserte kr. 100 pr. møte. 

Møtestad: Myra kulturbygg, Vestnes.

Tidspunkt: Foredraga startar kl. 13:00. Dørene blir opna kl. 12:00 for kaffe og enkel servering (inkludert i prisen).